جايىق دەڭگەيى كوتەرىلدى: ورالداعى قازىرگى جاعداي قانداي؟

ساعىنىش سارداروۆا 22 ءساۋ. 2024 09:36 1556

ورالدا جايىق وزەنى دەڭگەيى كوتەرىلۋىنە بايلانىستى ساياجايلاردى سۋ باسقان. تجد قازىرگى تاڭدا ورال قالاسى ءقاۋىپسىز ايماقتا ەكەنىن مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ورال قالاسىنداعى سۋ باسۋدىڭ ءقاۋىپتى دەڭگەيى - 8،5 مەتر. ال ساياجاي جاقتاعى ءقاۋىپتى دەڭگەي - 6،5 مەتر. سول سەبەپتى ءساۋىر ايىنىڭ باسىنان ساياجاي تۇرعىندارى الدىن الا ءقاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلگەن. اسىرەسە، 1،2،3 ساياجاي، ۆەنەرا، رەچنيك، ستەنوۆيك جانە تاعى باسقا سەرىكتەستىك تۇرعىندارى ءقاۋىپسىز ايماققا جەتكىزىلدى.

ەۆاكۋاسيادان باس تارتقان ازاماتتار قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇشىمەن كوشىرىلگەن. باتىس قازاقستان وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار تاۋلىك بويى جۇمىستاردى جالعاستىرىپ جاتىر.

"كۇندىز ساياجاي القاپتارىندا قالىپ قويعان ادامداردى ەۆاكۋاسيالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلسە، قازىرگى ۋاقىتتا ولار قاپتاردى ينەرتتى ماتەريالدارمەن تولتىرۋ جانە توسەۋ بويىنشا جاعالاۋدى قوسىمشا نىعايتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر"، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

بقو تەرەكتى اۋدانىندا قۇتقارۋشىلارمەن جانە جەرگىلىكتى مەديسينا قىزمەتكەرىمەن 2 موتورلى قايىقتا ادام قۇتقارىلعان.

قۇتقارۋشىلار ادامعا العاشقى كومەك كورسەتىپ، ونى جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىردى.

ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى بارىسىندا ورال قالاسىنىڭ ماڭىندا سۋ باسۋ ايماقتارىنان تجم كۇشتەرىمەن ساياجاي ۋچاسكەلەرىنىڭ 60-تان اسا تۇرعىنى مەتالل ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن ەۆاكۋاسيالاندى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار