اقىن ارداق نۇرعازىۇلىمەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋ وتەدى

Dalanews 23 قار. 2016 06:43 526

"وتانداسىڭدى وقى" جوباسى اياسىندا 27 قاراشا كۇنى ساعات 17.00-دە "دوم Q" تەاترىندا (فۋرمانوۆ كوشەسى، 119 ءۇي) اقىن، پروزاشى، اۋدارماشى ءارى ادەبيەت سىنشىسى ارداق نۇرعازىۇلىمەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋ كەشى وتەدى

15139569_1828856054024820_734843189_nكەزدەسۋدە ارداق نۇرعازى ۇلى ءوز شىعارمالارىمەن قاتار، قىتايداعى قازاقتاردىڭ قازىرگى زامانعى پوەزياسى مەن پروزاسىن ەل نازارىنا ۇسىنادى. ارداق نۇرعازى ۇلى قىتايداعى قانداستار ادەبيەتىنىڭ وزىق ۇلگىلەرىن توپتاستىرىپ، كىتاپ قۇراستىرعان بولاتىن.

ارداق نۇرعازى ۇلى - وسى زاماندىق قازاق ادەبيەتىنىڭ بەلدى وكىلى. ونىڭ ولەڭدەرى اعىلشىن، جۇڭگو، ورىس، نەمىس تىلدەرىنە اۋدارىلعان.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار