ۇلىتاۋدى كوگالداندىرۋ جۇمىستارى باستالدى

Dalanews 24 ءساۋ. 2024 13:26 1227

«تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكسياسى، «جاسىل ايماق» اپتالىعى اياسىندا جەزقازعان قالاسىندا 2024 جىلدىڭ 24 ساۋىرىندە 100 تال اعاش وتىرعىزىلدى،دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

جەزقازعان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن كوشەت ەگۋ ناۋقانىنا «ناۋرىز» ساياباعىندا «ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ قوعامدىق دامۋ باسقارماسىنىڭ «جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى» كمم جاستارى قاتىستى.


ماقسات - قالا تۇرعىندارىن قالانى تازا ۇستاۋعا، جاستاردى ەڭبەككە جۇمىلدىرۋ ارقىلى، قالانى تازا ءارى جاسىل قالاعا اينالدىرۋعا شاقىرۋ.
ۇلتتىق ۆولونتەرلار جەلىسى ۇلىتاۋ وبلىستىق فيليالىنىڭ جەتەكشىسى دارىن تولەۋباي تۇرعىنداردى اكسياعا اتسالىسۋعا شاقىردى.

«قالامىزدىڭ كوگالدانىپ، اباتتانۋى ءۇشىن وتكىزىلىپ جاتقان اكسياعا تۇرعىنداردى بەلسەندى اتسالىسۋعا شاقىرامىن. سونىمەن قاتار اعاشتاردى سىندىرماۋعا، كۇتىپ-باپتاۋعا، قولدارىڭىزدان كەلگەنشە ۇيلەرىڭىزدىڭ الدىنا اعاش وتىرعىزىپ، ولاردى سۋارىپ تۇرۋعا كەڭەس بەرەمىن!» دەدى دارىن تولەۋباي.


اتاپ وتەيىك، 27 ءساۋىر قالا بويىنشا 9000-داي ءتۇپ اعاش وتىرعىزۋ جوسپارلانۋدا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار