ۇلىتاۋ وبلىسىندا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردى تەكسەرۋ باستالدى – انتيكور

قاراكوز امانتاي 11 ماۋ. 2024 10:33 2035

قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ جالپى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ازىق-تۇلىك جانە ءبىرىنشى قاجەتتىلىكتەگى تاۋارلاردىڭ باعاسىنىڭ نەگىزسىز قىمباتتاۋىنا بايلانىستى تەكسەرۋدى باستادى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

مىسالى، جەزقازعان قالاسىنىڭ 12 مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن جەكە كاسىپكەرلەردەن قىمبات باعاعا ساتىپ الۋ فاكتىلەرى انىقتالدى.

ءوندىرۋشى زاۋىتتان تۇتىنۋشىعا دەيىنگى باعانىڭ ايىرماشىلىعى: قانت 303 تگ/كگ مەن 750 تگ/كگ (147%)، قاراقۇمىق جارماسى 232 تگ/كگ مەن 580 تگ/كگ (150%)؛ ايران 2،5% 450 تگ/ل. مەن 179 تگ/ل. (135%)؛ نان 475 تگ/دانا مەن 85 تگ/دانا (274%)؛ تاۋىق جۇمىرتقاسى 65 تگ/دانا مەن 43 تگ/دانا (51%) بولعان.

قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ءونىم بەرۋشىمەن قوسىمشا كەلىسىمدەر جاسالدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا نان، ۇن، قانت، وسىمدىك مايى، ايران، قاراقۇمىق، كۇرىش، ءسابىز، پياز، تۇز، جۇمىرتقا مەن كارتوپتىڭ باعاسى ءتۇسىپ، 17 ملن تەڭگەدەن اسا سوما ۇنەمدەلدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار