شقو-دا ەگىن ەگۋ ناۋقانىنا 4،1 ملرد تەڭگە سۋبسيديا بولىنەدى

Dalanews 23 ءساۋ. 2024 19:59 1255

بيىل كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە وبلىستىق بيۋدجەتتەن 4،1 ملرد تەڭگە سۋبسيديا ءبولۋ كوزدەلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 


اتاپ ايتساق، تۇقىم شارۋاشىلىعىن قولداۋعا 1 ملرد 121 ملن تەڭگە، مينەرالدىق تىڭايتقىشتاردىڭ قۇنىن ارزانداتۋعا 1 ملرد 651 ملن تەڭگە، پەستيسيدتەر قۇنىن ارزانداتۋعا 1 ملرد 301 ملن تەڭگە، سۋارۋ سۋىن جەتكىزۋ قۇنىن ارزانداتۋعا 16 ملن تەڭگە قارالعان.
شقو اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى اجار قاجىبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، جەرگىلىكتى جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن مينەرالدىق تىڭايتقىشتار مەن پەستيسيدتەردى سۋبسيديالاۋعا قوسىمشا قاجەتتىلىك بويىنشا 1،1 ملرد تەڭگەگە بيۋدجەتتىك وتىنىمدەر جولداندى.


سونداي-اق كوكتەمگى دالا جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن «اگرارلىق نەسيە كورپوراسياسى» اق شقف ارقىلى كرەديتتەۋگە شامامەن 3 ملرد تەڭگە ءبولىندى («كەڭ دالا» باعدارلاماسى بويىنشا 1،5 ملرد تەڭگە، «اگروبيزنەس» باعدارلاماسى بويىنشا 1،5 ملرد تەڭگە).
جىل باسىنان بەرى «كەڭ دالا» باعدارلاماسى بويىنشا 1،5 ملرد تەڭگەگە 22 شارۋاشىلىق، «اگروبيزنەس» باعدارلاماسى بويىنشا 1،1 ملرد تەڭگەگە 22 شارۋاشىلىق قارجىلاندىرىلدى.
سونىمەن قاتار «قازاگروقارجى» اق شقف تەحنيكا مەن قۇرال-جابدىقتار ليزينگىنە 3 ملرد تەڭگە قاراستىردى. جىل باسىنان 2،9 ملرد تەڭگەگە 96 اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ساتىپ الۋعا شارتتار جاسالدى.
بارلىق نەسيە سۋبسيديالاۋدى ەسكەرە وتىرىپ جىلدىق 6%-دان اسپايتىن مولشەردە بەرىلەدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار