قوستانايدىڭ ماشينا جاساۋ كاسىپورىندارى ءوڭىر تۇرعىندارىنا كومەك ۇيىمداستىردى

Dalanews 06 ءساۋ. 2024 19:30 2172

Allur جانە اgromash كاسىپورىندارىنىڭ تاجىريبەلى قىزمەتكەرلەرى قاتارىنان ەرىكتىلەر توبى ۇيىمداستىرىلدى، اۆتوبۋستار مەن مامانداندىرىلعان تەحنيكا، قورشاۋلار سالۋعا ارنالعان ماتەريالدار، اۋىز سۋ جانە باسقا دا قاجەتتى رەسۋرستار ۇسىنىلدى.

"وسىنداي ساتتەردە تۋعان وڭىرگە كومەك قولداۋ، كورسەتۋ جانە شوعىرلاندىرۋ ماڭىزدى. ءبىزدىڭ ءارقايسىمىزدىڭ قاتىسۋىمىز قوعام ءۇشىن ۇلكەن ماڭىزعا يە، بۇل ادامدارعا قيىن ساتتەردە ءۇمىتتى قايتارۋعا كومەكتەسەدى"، - دەيدى ەرىكتىلەر.

Allur جانە اgromash زاۋىتتارىنىڭ ۇجىمدارى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن كەلىسىم بويىنشا بوگەت سالۋ، جاعالاۋ ايماعى تۇرعىندارىنىڭ مۇلكىن ساقتاۋ جانە جانۋارلاردى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا تارتىلدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قوستانايلىق ونەركاسىپ كاسىپورىندارى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك رەتىندە 200 ميلليون تەڭگە اۋدارعان بولاتىن.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار