قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋدىڭ 1 674 جاڭا دەرەگى تىركەلدى

Dalanews 16 ءشىل. 2020 08:32 374

2020 جىلدىڭ 15 شىلدەسىندە قازاقستاندا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىن جۇقتىرۋدىڭ 1 674 جاڭا جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 

ونىڭ ىشىندە:

- اۋرۋدىڭ انىق بەلگىسى بارلارى - 811
- اۋرۋدىڭ بەلگىلەرى بايقالمايتىندارى - 863.

جالپى، ەلىمىزدە كۆي جۇقتىرۋ بويىنشا 65 188 جاعداي راستالدى، ونىڭ ىشىندە:

اتىراۋ وبلىسىندا - 8 515 (+218)،

الماتى قالاسىندا - 8 259 (+219)،

نۇر-سۇلتان قالاسىندا -7 353 (+204)،

قاراعاندى ​​وبلىسىندا - 6 544 (+100)،

بقو-دا - 4 327 (+101)،

شىمكەنت قالاسىندا - 4 251 (+76)،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 3 509 (+133)،

الماتى وبلىسىندا - 3 379 (+88)،

اقتوبە وبلىسىندا - 2 598 (+53)،

جامبىل وبلىسىندا - 2 433 (+87)،

تۇركىستان وبلىسىندا - 2 371 (+30)،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 2 152 (+41)،

پاۆلودار وبلىسىندا - 2 027 (+63)،

قىزىلوردا وبلىسىندا -1 973 (+74)،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 940 (+95)،

اقمولا وبلىسىندا - 1 812 (+43)،

قوستاناي وبلىسىندا - 1 745 (+49).

COVID-19-دىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ جونىندەگى ۆاك.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار