قازاق اكتەرى تۇسكەن فيلم قىتايدا بيلەت ساتىلىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى

Dalanews 12 قاڭ. 2017 14:08 493

قازاق اكتەرى تۇسكەن فيلم قىتايدا بيلەت ساتىلىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى. بۇل تۋرالى "قازاقپارات" جۇڭگو سايتتارىنا سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى.  قىتايدا قازاق اكتەرى باستى رولدەردىڭ ءبىرىن سومداعان «ەرجۇرەك اسپان ساردارى» ءفيلمى پروكاتقا شىققان ءبىرىنشى كۇنى 19 ميلليون دوللار قارجى جيناعان. بۇل ءتىپتى اتاقتى دجەكي چان كينولارىنىڭ العاشقى كۇنگى كورسەتىلىمىندە ساتىلعان بيلەت باعاسىنان اسىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى kazakh.people.com.cn.

جۇڭگو كورەرمەندەرىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، ءتانتى ەتكەن «ەرجۇرەك اسپان ساردارى» ءفيلمى جۇڭگو كينويندۋسترياسىنداعى بيىلعى جىلدىڭ تابىستى جوبالارىنىڭ ءبىرى بولدى.

قىتايدا تۇراتىن قانداسىمىز مۇحتار تىلەۋعازى ۇلى «ەرجۇرەك اسپان ساردارى» فيلمىندە بايرۇڭ تايپاسىنان شىققان باتىر ءرولىن تاماشا سومداپ شىعادى.  جىبەك جولى بويىنداعى تاريحي وقيعانى بايان ەتكەن فيلم تارتىمدىلىعىمەن كورەرمەندى باۋراعان. وسىلايشا، بۇل تۋىندى جۇڭگو كينو تاريحىندا العاشقى كۇنگى بيلەتتەر ساتىلىمى بويىنشا رەكورد  جاڭارتتى.

 

 

قازاق اكتەرى تۇسكەن فيلم قىتايدا بيلەت ساتىلىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى

مۇحتار تىلەۋعازى ۇلى - قىتايدىڭ ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسى، كۇنەس اۋدانىنىڭ تۋماسى. ول  قىتايدىڭ ەڭ ايگىلى رەجيسسەرلەرىنىڭ تۋىندىلارىندا بەدەلدى رولدەردە ويناپ، كورەرمەننىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ ءجۇر. قازىرگى كۇنى قىتايدىڭ پاتشالارى مەن باتىرلارىنىڭ ءرولىن سومداۋشىلار اراسىندا جوعارى سۇرانىسقا يە اكتەرلەردىڭ ءبىرى. نەگىزىنەن تاريحي فيلمدەرگە تۇسەدى. ونىڭ جۇلدىزىن جارقىراتقان تۋىندى - قىتايدىڭ لۋ چان ەسىمدى بەلگىلى رەجيسسەرىنىڭ «پاتشانىڭ قوناعاسى» ءفيلمى بولدى. بۇل تاريحي فيلمدە مۇحتار باتىس حان پاتشالىعىن قۇرۋعا ەڭبەك سىڭىرگەن اتاقتى ساردار فان كۋايدىڭ رولىندە وينايدى. كورەرمەنگە ءوزىنىڭ باتىر كەلبەتىمەن، ارتىستىك تالانتىمەن ۇنايدى.

 

قازاق اكتەرى تۇسكەن فيلم قىتايدا بيلەت ساتىلىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى

اكتەر 2013 جىلى «ياڭ گۋيفي» (ياڭ گۋيفي - جۇڭگو تاريحىنداعى ەڭ اتاقتى ءتورت ارۋدىڭ ءبىرى بولعان) فيلمىندە ان لۋشان سارداردىڭ ءرولىن سومدايدى. وسى سەكىلدى تاريحي فيلمدەردە جارقىراپ كورىنگەن، تالانتتى قانداسىمىز سوڭعى ءتورت جىلدىڭ وزىندە-اق جيىرمادان استام كينوعا تۇسكەن. مۇحتاردىڭ ءرول سومداۋ بارىسىنداعى وتتاي جانعان كوز جانارى، باتىرلارعا ءتان كەلبەتى، ات ۇستىندەگى سايىسكەرلىك ونەرى  جۇرتقا ۇناعان.  بۇل رولدەردى تاماشا سومداۋى ونىڭ قازاق اۋىلىندا تۋىپ،  بالا كەزىنەن باتىرلار جىرىن تىڭداپ، ات جالىندا ويناپ وسكەنىنىڭ ارقاسى.

قازاق اكتەرى تۇسكەن فيلم قىتايدا بيلەت ساتىلىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار