نازاربايەۆ ءانۇران اۆتورلىعىنان الىنۋى كەرەك - ساراپشى

ساعىنىش سارداروۆا 04 ماۋ. 2024 15:56 2394

گەرالديست ايدىن رىسبەك ۇلى ءانۇران اۆتورلىعىنان نازاربايەۆتىڭ ءاتى-جونىن الىپ تاستاۋ كەرەك دەگەن پىكىردە، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

"ءانۇران دەگەنگە جەكە باسىم قارسىمىن. ول ەلۇران بولۋى كەرەك. ءاننىڭ ۇرانى بولمايدى. ەلدىڭ ۇرانى بولادى. ەلدىڭ تاڭباسى بولادى دەگەن سىقىلدى. ءانۇران دەپ ءجۇرمىز عوي، مۇنىڭ قالاي جازىلعانى، قانداي ماقساتتا جازىلعانى - ونىڭ بارلىعى ءقازىر ايتىلىپ جاتىر. مۋزىكا ماماندارىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇل مارش اۋەنىمەن جازىلعان.

بىزدە ەلۇران دەگەن ادامدى جىگەرلەندىرەتىن، ەلىنە دەگەن پاتريوتتىق سەزىمىن وياتاتىن، ۋىتتى، ەنەرگەتيكالىق ءورىسى وتە جوعارى (بولۋى كەرەك - ەسك.)، ادام تىڭداعاندا قاناتتانىپ، كوزى شىراعدانداي جانىپ، ىشىندەگى ەلىنە-جەرىنە دەگەن سەزىم اتويلاپ شىعۋى كەرەك. بۇل ءانۇران جەڭىل. بۇرىنعى ءانۇران بولسا، ونىڭ اۋەنىن كاسىبي كومپوزيتور جازعان، مۇقان تولەبايەۆ. ول ءانۇراننىڭ ءماتىنى وتە جاقسى. ءبىراق ول ءانۇران سوۆەتتىك ستيلدە جازىلعان. سونىڭ يدەولوگياسىمەن جازىلعان"، - دەدى ايدىن رىسبەك ۇلى "حالىق ۇنىنە" بەرگەن سۇحباتىندا.

سونىمەن قاتار، ساراپشى ءانۇران اۆتورلارىنىڭ ىشىنەن نازاربايەۆتىڭ اتىن الىپ تاستاۋ كەرەك دەگەن پىكىردە.

"مىندەتتى تۇردە الىنۋى كەرەك. ول كىسى قوسالقى اۆتور بولىپ تىركەلدى عوي. ونىڭ نەگىزگى اۆتورلارى و دۇنيەلىك بولىپ كەتكەن. ءقازىر كوزى جوق. سوندىقتان ول كىسىنى مىندەتتى تۇردە قوسالقى اۆتورلىقتان الۋ كەرەك"، - دەيدى ساراپشى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار