كوكىرەكبايەۆ سۋ تاسۋ ءقاۋپى بار اۋدانداردى تىكۇشاقپەن تەكسەرىپ شىقتى

Dalanews 10 ءساۋ. 2017 05:46 363

جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى كارىم كوكىرەكبايەۆ سۋ تاسۋ ءقاۋپى بار اۋدانداردى تىكۇشاقپەن اۋەدەن تەكسەرۋ جۇرگىزدى. ۇشۋ باعىتى – تالاس، شۋ، مويىنقۇم جانە قورداي اۋداندارىنىڭ اۋماقتارىن قامتىدى.

ءوڭىر باسشىسى اسا، تالاس، شۋ وزەندەرى مەن اقكول كولىنىڭ جاعالاۋلارىن اۋەدەن باقىلاپ، كورىپ شىقتى. كارىم كوكىرەكبايەۆ، سونداي-اق، تالاس اۋدانىنداعى بەرىكقارا اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى تۇرلىباي ەلدى مەكەنى مەن اقكول-ۇشارال داڭعىلى بويىنداعى اسا وزەنى ۇستىنە سالىنعان كوپىردىڭ جاعدايىمەن دە تانىستى. بۇعان قوسا، شۋ جانە قورداي اۋداندارىنداعى «راداي» سۋ رەتتەۋ قۇرىلعىسى مەن «تاسوتكەل»، «اقسۋ»، «قاقپاتاس» سۋ قويمالارىندا تەكسەرۋ جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.

بىرەر كۇن بۇرىن جامبىل اۋدانىنداعى اسا وزەنىندە سۋ مولشەرىنىڭ كوبەيۋىنەن «دوروجنيك» ساياجايىنا الىپ باراتىن جول بويىن سۋ باستى. الايدا تۇرعىندار مەن ۇيلەرگە ەشقانداي ءقاۋىپ تونگەن جوق. ساياجاي باعىتىنداعى اۆتوكولىكتەر قوزعالىسى «قاراتاۋ» بولىمشەسى ارقىلى وتەتىن جول بويىمەن، ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر قاتىناسى اسا سۋ جۇيەسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋدا. سۋ دەڭگەيىن باقىلاۋ-قاداعالاۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنىڭ تاۋلىك بويعى كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلعان.
«باتىس ەۋروپا-باتىس جۇڭگو» اۆتوجولىنىڭ 515ء-شى شاقىرىمىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار كۇشىمەن ۇزىندىعى 1100 مەترلىك بوگەتتى بەكەمدەپ، نىعايتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. جاعالاۋ بويىنىڭ جاعدايى مەن سۋ دەڭگەيى ءجىتى باقىلاۋدا.

ايتا كەتۋ كەرەك، ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 28 ناۋرىزىندا وبلىس اكىمى شۇعىل شتاب ءماجىلىسىن وتكىزىپ، وندا تاراز قالاسى مەن اۋداندار اكىمدەرىنە، ءوڭىردىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن اپاتتىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنە تيىسىنشە تاپسىرمالار بەرگەن بولاتىن.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار