جەتىسايلىق ديقاندار قىرىققاباتتىڭ العاشقى ءونىمىن ەكسپورتتاۋدا

جاربول كەنت ۇلى 17 ءساۋ. 2024 11:28 1218

جەتىساي اۋدانى نەگىزگى تابىسىن اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسى قۇرايتىن اگرارلى ايماق. ەرتە كوكتەمنەن باستاپ تىنىس تىرشىلىگى قايناپ جاتاتىن وڭىردە شارۋالار ءۇشىن ەتكەن بەينەتى اقتالىپ، قىرماننىڭ بەرەكەلى بولۋى ءبىرىنشى ورىندا، – دەپ حابارلايدى Dalanews.kz تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

 

ج.ەرالييەۆ اۋىلدىق وكرۋگىندەگى «مىرزا اتا» شارۋا قوجالىعى قىرىققاباتتىڭ العاشقى ءونىمىن كورشىلەس رەسەي ەلىنە ەكسپورتتاۋدى باستادى. قوجالىق ءتوراعاسى ءابدىجاپپار مىرزايەۆ سوڭعى بىرنەشە جىلدان بەرى 60 كۇندە ءپىسىپ جەتىلەتىن قىرىققاباتتىڭ ماكاكو سورتىن ەگىپ كەلەدى. ونىمدىلىك تە جاقسى، باعاسى دا جوعارى. مەيرامحانالار مەن ءدامحانالاردا سۇرانىسقا يە. ءقازىردىڭ وزىندە ەگىستىك باسىنان كەلىسى 175 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

جەتىساي اۋداندىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستار ءبولىمىنىڭ باسشىسى نۇرتاس تۇرسىنبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جەتىساي اۋدانىندا بيىل 1200 گەكتار اۋماققا ەرتە پىسەتىن قىرىققابات ەگىلىپ، بولجام بويىنشا 36 مىڭ توننا ءونىم الۋ جوسپارلانۋدا.

ەگىلگەن ءونىمنىڭ باسىم بولىگى «زاريسما»، «ۆاليكور»، «ماگنۋس»، «كيەۆين فاراو»، «ريندا»، «زاكاز»، «ماكاكو» سورتتارى. بىلتىر اۋدان ديقاندارى 1،2 مىڭ گەكتار جەرگە قىرىققابات داقىلىن ەگىپ، 41 مىڭ توننا ءونىم وندىرگەن. نەگىزىنەن ەرتە پىسەتىن قىرىققابات ءونىمىنىڭ باسىم بولىگى رەسەي، بەلورۋسسيا جانە ەۋروپا ەلدەرىنە ەكسپورتتالعان.

ايتا كەتەيىك، بيىل اۋداندا 79،2 مىڭ گەكتار اۋماققا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى ورنالاستىرىلادى. ونىڭ ىشىندە 42 مىڭ گەكتارعا ماقتا، 19 مىڭ گەكتار القاپقا باقشا، 3،5 مىڭ گەكتار جەرگە كوكونىس پەن 14 مىڭ گەكتارعا مال ازىق داقىلدارىن ەگۋ جوسپارلانىپ وتىر.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار