ەلباسى دەمالىسقا شىقتى

Dalanews 04 قاڭ. 2017 13:52 420

ق ر پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قىسقا مەرزىمدى دەمالىسقا شىقتى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

 

 

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار