چەرنوبىل اپاتى – ەل ەسىندە

Dalanews 26 ءساۋ. 2016 08:21 128

الماتى قالاسى اكىمدىگىنءىڭ ۇيىتقى بولۋىمەن «چەرنوبىل» اتوم ەلەكتر ستانسياسىندا ورىن العان اپاتتىڭ 30 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ ماقساتىندا   جامبىل مەن ا.بايتۇرسىنوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان «ا.بايتۇرسىن ۇلى» ساياباعىندا اپپاتتىڭ زاردابىن جويۋعا اتسىلاسقان ارداگەرلەردىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان ەسكەرتكىشتىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
ءىس-شاراعا الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋميل تاۋفيكوۆ، الماتى قالاسى تىلدەردى دامىتۋ، مۇراعاتتار جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى م.احەتوۆ، الماتى قالاسى مادەنيەت باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ع. وتەلباي ۇلى، رەسەي فەدەراسياسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى باس كونسۋلىنىڭ ورىنباسارى م.كليۋكينا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى چەرنوبىل ارداگەرلەرى وداعىنىڭ» پرەزيدەنتى ر.ابدىكاريموۆ پەن اۋعان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى قاتىستى.
سونىمەن قاتار، الماتى قالاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى مەن ورتا ارناۋلى وقۋ ورىندارىندا، جالپى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە اپات سالدارىن جويۋعا قاتىسقان ارداگەرلەردىڭ جاستارمەن 70-كە جۋىق كەزدەسۋلەرى ۇيىمداستىرىلىپ، قۇرمەت كورسەتىلدى.

الماتى قالاسى ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ


اقپاراتتىق ساياسات جانە ب ا ق مونيتورينگى ءبولىمى 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x