بۋرابايدى قىلمىستىق باقىلاۋدا ۇستاماق بولعاندار ۇستالدى

كوركەم الدابەرگەنوۆا 12 ناۋ. 2024 11:19 2380

"بۋرابايدى" قىلمىستىق باقىلاۋدا ۇستاماق بولعاندار ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

27 اقپاندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى پروكۋراتۋرامەن بوپسالاۋ كۇدىگى بويىنشا اقمولا وبلىسىنىڭ 2 تۇرعىنىن ۇستاعان.

تەرگەۋ ماتەريالدارى بويىنشا، ولار شەتەلدىك "زاڭداعى ۇرىلار" دەپ اتالاتىنداردىڭ قامقورلىعىمەن كاسىپكەرلەردەن اقشا بوپسالاۋمەن اينالىسقان، وسىلايشا "بۋراباي" كۋرورت ايماعىنىڭ بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قىلمىستىق باقىلاۋ ورناتۋعا تىرىسقان.

ءتىنتۋ بارىسىندا ءىس فيگۋرانتتارىنان اتىس جانە سۋىق قارۋ، سونداي-اق ەسىرتكى زاتتارى الىندى.

قىلمىستىق كودەكستىڭ 194-بابى 3-بولىگىنىڭ 2-تارماعى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە.

سوتتىڭ سانكسياسىمەن ۇستالعان ادامدارعا قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى.

وزگە اقپارات قىلمىستىق-پروسەستىك كودەكستىڭ 201-بابى 1-بولىگىنە سايكەس جاريا ەتۋگە جاتپايدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x