بولاشاق: ۆ.گاۆريلەنكومەن ماسەلە شەشىلدى. مەملەكەتتىك قاراجات بيۋدجەتكە قايتارىلاتىن بولادى

ساعىنىش سارداروۆا 21 ماۋ. 2024 15:43 3264

ۆ.گاۆريلەنكو كەپىلگەرلەردەن كەشىرىم سۇراپ، وقۋ اقىسى بويىنشا قارىزىن ءوز ەركىمەن تولەۋگە مىندەتتەندى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

بۇرىنعى ستيپەنديات ۆ.گاۆريلەنكو جانە كەپىلگەرلەر م.داريبايەۆا مەن ن.ۆوروبيەۆامەن رەزونانستىق جاعداي زاڭ اياسىندا شەشىلدى. مەدياسيا قورىتىندىسى بويىنشا ۆ.گاۆريلەنكو وقۋ بەرەشەگىنىڭ تولىق سوماسىن ءوز ەركىمەن وتەۋگە مىندەتتەندى.

شارتتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بەرىلگەن كەپىل مۇلكى شىعىنداردىڭ قاجەتتى سوماسىن جابادى، سوندىقتان كەپىلگەرلەر مەن ورتالىق اراسىندا كەلىسىمشارت بۇزىلدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2024 جىلدىڭ قاڭتارىندا ورتالىق انىقتالعان بۇزۋشىلىقتاردىڭ ماتەريالدارىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداعان بولاتىن. ق ر سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ورتالىقتىڭ بۇرىنعى لاۋازىمدى تۇلعالارىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزۋدە.

ۆالەريا گاۆريلەنكو كەپىلگەرلەردەن كەشىرىم سۇرادى جانە ورتالىق بەلگىلەگەن تارتىپتە قارىزدى وتەپ جاتىر.

حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى شارتتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋدان اۋىتقىعان جانە ستيپەنديادان ايىرىلعان تۇلعالاردان مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە قاراجاتتى قايتارۋ جونىندەگى جۇمىستى جالعاستىرۋدا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار