بەكتەنوۆ سۋ تاسقىنى كەزىندە تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگى باسا كوڭىل بولىنەتىنىن ايتتى

جاربول كەنت ۇلى 06 ءساۋ. 2024 19:47 6542

ولجاس بەكتەنوۆ باستى مىندەت تۇرعىندارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پرەمەر-مينيستر جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتقان شارالارمەن تانىستى.

 

وڭىردە ەرىگەن قار سۋىن وتكىزۋ ماقساتىندا قوستاناي قالاسىنداعى كىشى كوپىر اۋدانىندا جۇمىس ىستەمەيتىن جول توسەمى اشىلدى، ەلدى مەكەندەردە ارنايى بوگەتتەر سالىنىپ، ەرىگەن سۋلاردى باسقا جاققا بۇرۋ ءۇشىن ارىقتار دايىندالۋدا، توپىراق تولتىرىلعان قاپشىقتار مەن ينەرتتى ماتەريالدار توسەلىپ، سۋدى سورۋ جانە باسقا دا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاراسۋ جانە توبىل وزەندەرىندە مۇز جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

 

جۇمىستار كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇرگىزىلۋدە. 2000-عا جۋىق ادام، 650-دەن استام تەحنيكا، موتوپومپالار، سونداي-اق ءجۇزۋ قۇرالدارى مەن اۋە كەمەلەرى جۇمىلدىرىلدى.

وڭىردە سۋ تاسقىنى كەزەڭى باستالعاننان بەرى بارلىعى 3257 ادام قۇتقارىلدى جانە ەۆاكۋاسيالاندى، ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتتەرىنە 632 ادام ورنالاستىرىلعان، قالعاندارى ءوز ەركىمەن تۋىستارى مەن جاقىندارىنىڭ ۇيىنە بارۋعا شەشىم قابىلدادى. قوسىمشا ەۆاكۋاسيالاۋ جانە ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتتەرى تولىق دايىندىق رەجيمىندە.

جاعداي – تۇراقتى باقىلاۋدا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار