اتىراۋ وبلىسىندا تاعى ءبىر اۋداننىڭ تۇرعىندارى ەۆاكۋاسيالاندى

قاراكوز امانتاي 14 مام. 2024 10:18 125139

قۇتقارۋشىلار ماحامبەت اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىنا كومەك كورسەتۋدە، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، تالدىكول اۋىلىنداعى تۇرعىندار ەرىكتى تۇردە كوشىرىلىپ جاتىر. تۇرعىنداردى ەۆاكۋاسيالاۋعا 25 ورىندىق 4 اۆتوبۋس، 12 ورنى بار 2 گازەل اۆتوكولىگى مەن 30 قىزمەتكەر تارتىلعان.

ماحامبەت اۋدانىنىڭ تالدىكول اۋىلىنان تۇرعىنداردى اتىراۋ قالاسىنا ەۆاكۋاسيالاۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.

تالدىكول اۋىلىنان 129 تۇرعىن، ونىڭ ىشىندە 102 بالا ەۆاكۋاسيالاندى. 138 ادام، ونىڭ ىشىندە 62 بالا وزدىگىنەن ەۆاكۋاسيالانىپ، تۋىستارىنا ورنالاستى. ەۆاكۋاسيا جۇمىستارى جالعاسۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا ەلدى مەكەننىڭ تۇرعىن ۇيلەرىن سۋ باسقان جوق.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار