“اققۋلاردىڭ جاپپاي قىرىلۋى”: قازاقستانداعى VIP ءقوناقۇي جۇمىسىن توقتاتا ما؟

قاراكوز امانتاي 05 اقپ. 2024 10:42 1756


ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنان بەرى اققۋلاردىڭ جاپپاي قىرىلۋىنان سوڭ اقتاۋداعى Rixos قوناقۇيىنەن قاراكولگە قالدىق سۋ جىبەرىپ وتىرعان قۇبىر جۇيەسى جۇمىسىن ءبىرجولا توقتاتتى. بۇل تۋرالى ءوڭىردىڭ ەكولوگيا دەپارتامەنتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 


دەپارتامەنت ماماندارىنىڭ شۋلى وقيعادان سوڭ باستاعان تەكسەرۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە «Aktau Tourism Ltd» تاراپىنان تابيعاتتى قورعاۋ زاڭناماسىن بۇزۋعا قاتىستى دەرەكتەر انىقتالعان.“قاڭتار ايىنىڭ باسىندا دەپارتامەنتكە Rixos قوناقۇيىنە قاتىستى "تابگي ورتا" قاۋىمداستىعىنان ءوتىنىش ءتۇستى. وسىدان كەيىن ق ر اقبتك-نىڭ 331-بابىنىڭ 2-بولىگى “اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ جانە سۋ وبەكتىلەرىن لاستانۋدان جانە بىتەلۋدەن قورعاۋ جونىندەگى تالاپتاردى بۇزۋ” 328-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن اكىمشىلىك ىستەر قوزعالدى. انىقتالعان زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ جانە لاستاۋشى زاتتاردىڭ رۇقسات ەتىلگەن نورمالارىنا سايكەس تازارتۋ دارەجەسىنە جەتكەنگە دەيىن نەمەسە قالانىڭ كارىز جەلىلەرىنە سارقىندى سۋلاردى اعىزعانعا دەيىن قاراكول كولىنە اعىندى سۋلاردى جىبەرۋدى توقتاتۋ تۋرالى ۇيعارىم شىعارىلدى”، - دەپ جازىلعان دەپارتامەنت مالىمەتىندە.سونداي-اق، داۋعا قالعان ءقوناقۇي باسشىلىعى دا وزدەرىنە ءتيىستى جۇمىستاردى اتقارعانىن حابارلادى.


“قازىرگى ۋاقىتتا قوناق ءۇي قالالىق ورتالىق كارىز جۇيەسىنە تولىق قوسىلدى. وسىعان بايلانىستى قورشاعان ورتاعا قانداي دا ءبىر انتروپوگەندىك اسەر جوق. قوسىمشا قاراكول كولىنە قالدىق سۋ اعاتىن قۇبىردى الۋ جۇمىستارى ورىندالدى”، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى ءقوناقۇي اكىمشىلىگى.


بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى قاراكول اۋماعىن قىستاعان اققۋلاردىڭ جاپپاي قىرىلعانى بەلگىلى بولدى. كەيىن ولاردىڭ سانى ارتا ءتۇستى.


وسىعان قاتىستى اققۋلاردىڭ قىرىلۋىنا بايلانىستى قۇستار قوناتىن قاراكولگە “Rixos” قوناقۇيىنەن توگىلەتىن قالدىق سۋدىڭ قۇرامىنا تالداۋ جاسالعان بولاتىن.ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار