"12 ميلليون پارا". قازاقستانداعى ەڭ ءىرى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرىنىڭ رەكتورى ۇستالدى

كوركەم الدابەرگەنوۆا 30 مام. 2024 11:16 3698

مارات وسپانوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەديسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz

بۇل اقپاراتتى انتيكور رەسمي تۇردە راستادى. ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا بۇل ءىس بويىنشا سوتالدى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. 

"سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا "م. وسپانوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەديسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى" كەاق باسقارما ءتوراعاسى ۇستالعانىن راستايدى. وزگە اقپارات قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى"، - دەلىنگەن حابارلامادا.

كۇنى كەشە بىرنەشە ب ا ق مارات وسپانوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەديسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ۇستالعانىن حابارلاي باستاعان بولاتىن. ەكى بىردەي ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىن باسقارعان اسەت قالييەۆ 12 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا الدى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.


 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار