توقايەۆ الماتىعا كەلدى

ساعىنىش سارداروۆا 31 مام. 2024 11:44 2437

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتىعا جۇمىس ساپارىمەن كەلدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

ساپار بارىسىندا پرەزيدەنت اۋەجايدىڭ جاڭا تەرمينالىن ارالاپ كورەدى جانە باسقا دا ءبىرقاتار نىسانعا بارادى.


سونىمەن قاتار، مەملەكەت باسشىسى عالىمدارمەن، بيزنەس وكىلدەرىمەن، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزەدى.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار