سۋ تاسقىنى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتقان قازاقستاندىققا ايىپپۇل سالىندى

قاراكوز امانتاي 02 مام. 2024 10:59 1590

WhatsApp ارقىلى جالعان اقپارات تاراتقان ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنىنا 73 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل سالىندى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

سوتتا انىقتالعانداي، قۇقىق بۇزۋشىعا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 456-2-بابىنىڭ 3-بولىگى (كورنەۋ جالعان اقپارات جاريالاۋ، تاراتۋ) بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى.

"ا.-نىڭ ۇيالى تەلەفونىنان WhatsApp قىزمەتى ارقىلى اتىراۋ وبلىسىندا توتەنشە جاعداي ورىن العانى تۋرالى جالعان، دايەكسىز اقپارات تاراتقانى انىقتالدى.
اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 456-2-بابىنىڭ 3-بولىگىمەن كىنالى دەپ تانىلعان اقتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنىنا 20 اەك (73 840 تەڭگە) كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى"، – دەلىنگەن سوت حابارلاماسىندا. 

قاۋلى كۇشىنە ەندى.

ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسپۋبليكالىق شتاب باسشىسىنىڭ سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارالاردى ۇيلەستىرۋ جانە سۋ تاسقىنى سالدارىن جويۋ جونىندەگى ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ سۋ تاسقىنى كەزىندە دۇربەلەڭ تۋدىراتىن جالعان اقپارات تاراتقاندار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىن ەسكە سالعان ەدى.

ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جالعان اقپاراتتار قوعامدا، اسىرەسە زارداپ شەككەن وڭىرلەردە ءجيى دۇربەلەڭ تۋدىرادى.

"وسىنداي جالعان حابارلامالاردىڭ نەمەسە توتەنشە جاعدايمەن كۇرەس جونىندەگى شتابتاردىڭ جالعان اككاۋنتتارىنىڭ بارلىق اۆتورلارىنا بۇل اقپاراتتى جاريالاۋداعى جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى ەسكەرتكىم كەلەدى. "ونلاين پلاتفورمالار جانە ونلاين جارناما تۋرالى" زاڭ بار، وعان سايكەس پايدالانۋشىلار ورنالاستىرىلعان جانە تاراتىلاتىن مازمۇننىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋگە، جالعان اقپاراتتى تاراتپاۋعا، سونداي-اق مۇنداي اقپاراتتى جانە كەز كەلگەن زاڭسىز مازمۇندى جويۋعا مىندەتتى.

ءتيىستى قۇرىلىمدار مۇنداي جالعان اقپاراتقا تالداۋ جۇرگىزەدى، قاجەتسىز دۇربەلەڭ تۋدىرىپ، وتانداستارىن الداعان كەز كەلگەن ازامات، ءوز ارەكەتتەرى ءۇشىن ناقتى اقى تولەيتىن بولادى"، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار