قونايەۆتاعى ۇيلەردىڭ جەرتولەسى ماساعا قارسى وڭدەلۋدە

Dalanews 27 مام. 2024 17:08 1944

قونايەۆ قالالىق سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باسقارماسى انافەلوگەندى سۋ قويمالارىندا بەزگەك ماسالارىنا قارسى وڭدەۋدىڭ 1-كەزەڭىن 05 ساۋىردە جانە 2-كەزەڭىن 13 مامىردا وتكىزدى. قونايەۆ قالاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان جالپى اۋدانى 70،0 گا بولاتىن 60 انوفەلوگەندى سۋ قويمالارى بار. قويمالاردا بەزگەك ماسالارى وتە كوپ شوعىرلانعان. وڭدەۋ ءۇشىن قازاقستاندا رۇقسات ەتىلگەن دارىلىك زاتتار قولدانىلۋدا. اتالعان شارا ەنتومولوگيالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا جۇرگىزىلىپ، الدىن الا بەلگىلەنگەن جوسپارعا سايكەس وتۋدە، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 


بۇدان بولەك، تۇكش ءبولىمى تۇرعىن ۇيلەردىڭ جەرتولەسىن ماساعا قارسى وڭدەۋدە. قالا اكىمدىگىنىڭ تۇكش ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇرعىن ۇيلەردىڭ جەرتولەلەرىندە ماساعا، تاراكاندارعا، بۇرگەلەرگە قارسى وڭدەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا مەردىگەر كومپانيا 2 شاعىن اۋدانداعى ۇيلەردى دەزينسەكسيالاۋدا، جالپى بارلىق تۇرعىن ۇيلەردى قامتۋ جوسپارلانعان. ۋلاۋ جۇمىستارى جۇرەتىننىڭ الدىندا پاتەر يەلەرى جانە كووپەراتيۆتەردىڭ باسشىلارىنا ەسكەرتىلەدى.


سونداي-اق قامىس، اشىق جاتقان اۋماقتار، پاركتەر، سكۆەرلەر دە نازاردان تىس قالعان جوق. مۇنداعى دەزينسەكسيالاۋ جۇمىسىمەن سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارماسى اينالىسۋدا. وڭدەلەتىن ايماق 11 گا-دان استام. وڭدەۋ جۇمىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جازدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇرەدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار