قاڭتارداعى ازاپتاۋ دەرەگى: جوعارى شەندى پوليسەي ۇستالدى

ساعىنىش سارداروۆا 28 مام. 2024 14:35 4108

باس پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، 2022 جىلعى قاڭتاردا الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانى كوشمامبەت اۋىلىندا ورنالاسقان ارنايى قابىلداۋ ورنىندا ازاماتتاردى ازاپتاۋ بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

تەرگەلىپ جاتقان قىلمىستىق ءىس شەڭبەرىندە 2024 جىلعى 28 مامىردا قپك-نىڭ 128-بابىنا سايكەس الماتى قالاسى پوليسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى بەرىك ابىلبەكوۆ ۇستالعان.

پروكۋراتۋرا قپك-نىڭ 201-بابى نەگىزىندە ءىس بويىنشا وزگە دە تولىعىراق اقپارات جاريالانبايتىنىن حابارلادى.

Orda.kz مالىمەتىنشە، ابىلبەكوۆ قاڭتار وقيعاسى كەزىندە سوققىعا جىعىلعان قىرعىز دجازمەنى ۆيكرام رۋزاحۋنوۆتىڭ ارىزىنان كەيىن ۇستالعان.

"دارىگەرلەر ونىڭ كوپتەگەن جاراقاتى بار ەكەنىن انىقتادى. ەكس-باسشىنىڭ تۇتقىندالۋى رۋزاحۋنوۆتىڭ ازاپتاۋ ىسىنە بايلانىستى. مۇنى رۋزۋحۋنوۆتىڭ ادۆوكاتى رەنا كەريموۆا راستادى"، - دەپ جازىلعان باسىلىم مالىمەتىندە.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار