"ءوزىمىز مۇنايدىڭ ۇستىندە وتىرمىز". سۋ تاسقىنى بولعان قۇلسارى حالقى نە تالاپ ەتىپ وتىر؟

ساعىنىش سارداروۆا 03 مام. 2024 14:57 1910

قۇلسارىدا سۋ تاسقىنى بولىپ، تۇرعىندار ۇيىنەن، مۇلكىنەن ايرىلدى. ءتىپتى ادام شىعىنى دا تىركەلدى. قينالعان قۇلسارى حالقىنىڭ تالابى دا بار، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

جەرگىلىكتى باسىلىمدار مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قۇلسارىدا سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن تۇرعىندار ورتالىق الاڭعا جينالعان. ولار بۇلىنگەن ۇيلەرىنىڭ شارشى مەترى ءۇشىن 400 مىڭ تەڭگەدەن تولەم تالاپ ەتىپ وتىر ەكەن. ونداعان ادام تالابى ورىندالعانشا، بۇل جەردەن كەتپەيتىندەرىن دە ايتقان.

"كوپشىلىگى باسپانالارىن تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن وتكىزىپ، قورىتىندىسىن العان. ولاردىڭ اراسىندا ۇيلەرىنە ماماندار كەلمەگەندەر دە بار. قۇلسارىندىقتاردىڭ تاعى ءبىر تالابى - باعالاۋ ماسەلەسىن ءبىر اپتا ىشىندە شەشىپ، سول مەرزىمدە شوتتارعا اۋدارۋ"، - دەپ جازدى "اق جايىق" باسىلىمى.

جينالعانداردىڭ ءبىرى جازيرا ءقۇلمۇحانوۆاۇش بالاسىمەن تۋىستارىنىڭ ۇيىندە تۇرۋدان شارشاعانىن ايتادى. ول بۇل ماسەلەنى تەز ارادا شەشۋدى تالاپ ەتەدى. ونىڭ سوزىنشە، قۇلسارىدان ەندى جاڭا ءۇي الا المايدى، ويتكەنى ول تۇرعان قالاداعى جاڭا شاعىناۋدانداردىڭ بىرىندەگى بارلىق ءۇيدى سۋ باسقان.

ولارعا جەر تەلىمدەرى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە يگەرۋ شارتىمەن بەرىلگەنى بەلگىلى. جينالعاندار اراسىندا سۋ تاسقىنى كەلگەنشە جاڭا ۇيلەرىنە بىرنەشە كۇن عانا تۇرعاندار دا بولدى. تۇرعىنداردىڭ ءبارى توقايەۆقا جۇگىنسەك، قازاقستان پرەزيدەنتى جانايقايىمىزدى ەستىپ، بۇل ماسەلەنى جەكە باقىلاۋىنا الۋى كەرەك دەپ وتىر.

تاعى ءبىر تۇرعىن تولقىن قوجاحمەتوۆا 369 مىڭ تەڭگە كولەمىندەگى ءبىر رەت بەرىلەتىن ماتەريالدىق كومەك ەسەبىنەن ساراي جالداپ وتىرعانىن ايتتى. الايدا مۇنداي جاعداي قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنى بەلگىسىز ەكەنىنە نالىپ، ماسەلەنى تەزىرەك شەشۋدى سۇرادى.

"ۇلدى ۇياعا، قىزدى قياعا قوندىردىق. قارتايعاندا ەندى راحات ءومىر سۇرەمىز دەگەندە مىناۋ اياقاستىنان... ەندى قالاي ءومىر سۇرەمىز دەپ باسىمىزدى قاتىرىپ ءجۇرمىز! مۇناي ۇستىندە وتىرمىز ءوزىمىز وسى تۇرعاندا. تۇرعىن ءۇي الاڭىنا قاراي 1 شارشى مەترگە 400 مىڭ تەڭگە تولەنسىن. ۇيلەردى قالاي سالۋدى جانە قايدا تۇرۋدى ءوزىمىز شەشەمىز"، - دەدى قوجاحمەتوۆا.

تۇرعىندار الدىنا اۋدان اكىمى جۇمابەك قاراجانوۆ پەن ونىڭ ورىنباسارلارى گۇلنافيز ايشۋاقوۆا مەن نۇربولات سارمانوۆ شىقتى.

"اكىم باعالاۋ 15 مامىردان كەيىن شىعادى دەپ ۋادە بەردى، ءبىراق بۇرىن 2 مامىر دەگەن ەدى. ءبىز بۇدان بىلاي كۇتە المايمىز!" – دەپ ايقايلادى تۇرعىندار.

قالا باسشىلىعى تۇرعىندارعا باعالاۋشىلار جاقىن ارادا باراتىنىن، باسپانا ءۇشىن بارلىق وتەماقى تولەنەتىنىن ايتىپ ۋادە بەردى. جينالعاندار تۇنگى ساعات 2-لەر شاماسىندا تاراعان.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار