كييەۆتە سادىقوۆقا شابۋىل جاساعان كۇدىكتى ۇستالدى - باس پروكۋراتۋرا

قاراكوز امانتاي 22 ماۋ. 2024 11:49 4491

مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا باس پروكۋراتۋرامەن اعىمداعى جىلدىڭ 18 ماۋسىمىندا كييەۆ قالاسىندا ورىن العان ا. سادىقوۆتى ولتىرۋگە وقتالۋ دەرەگى بوىنشا قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

ۋكراينانىڭ قۇقىققورعاۋ ورگاندارى جەدەلدىگى مەن كاسىبيلىگىن كورسەتە وتىرىپ، قىسقا مەرزىمدە وسى قىلمىستى جاساعان تۇلعالاردى انىقتادى.

باس پروكۋراتۋرا ۋكراينانىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنا جاكانبايەۆ پەن كاراتايەۆتىڭ جاسالعان قىلمىسقا قاتىستىلىعى تۋرالى قىلمىستىق ءىستىڭ ماتەريالدارىن بەرۋ تۋرالى حالىقارالىق تەرگەۋ تاپسىرماسىن جولدادى.

اعىمداعى جىلدىڭ 21 ماۋسىمىندا ا.م. جاكانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارىنا ءوز بەتىنشە حابارلاسىپ، ودان ءىستىڭ ءمان-جايى بويىنشا جاۋاپ الىندى. سول كۇنى ول وسى قىلمىستى جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى.

م. كاراتايەۆتىڭ تۇرعان جەرىن انىقتاۋ بويىنشا جەدەل ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلۋدە.

تەرگەۋدىڭ مۇددەسىنە وراي باسقا اقپارات جاريالانبايدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار