جاڭا مينيستر 10 وڭىردە ءقاۋىپ بارىن ايتىپ، ەسكەرتۋ جاسادى

ساعىنىش سارداروۆا 20 اقپ. 2024 13:20 1547

قىزمەتىنە جاڭادان كىرىسكەن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ قاي وڭىرلەردە سۋ تاسقىنى ءقاۋپى بارىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ءالى كۇنگە 10 وڭىردە سۋ تاسقىنى ءقاۋپى ساقتالادى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

مينيستر "قازگيدرومەت" رمك بولجامىنا سۇيەنىپ، اقپان مەن ناۋرىزدىڭ سوڭىندا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەرىندە تاۋلىگىنە ايلىق نورمادان دا كوپ جاۋىن-شاشىن جاۋۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.

"10 وڭىردەگى ەلدى مەكەندەردە، ونىڭ ىشىندە الماتى، تۇركىستان، شىعىس قازاقستان جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا تاۋ سۋلارىنىڭ اعىنى سالدارىنان سۋ باسۋ ءقاۋپى بار"، - دەدى شىڭعىس ءارىنوۆ.

بۇدان بولەك باتىس قازاقستان، اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، قاراعاندى، پاۆلودار جانە قوستاناي وبلىستارىندا دا ءقاۋىپ بار ەكەن.

"مينيسترلىك جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق بويىنشا قاجەت ءىس-شارالار كەشەنىن وتكىزدى. "كوكتەم" رەسپۋبليكالىق كوماندالىق شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋ شەڭبەرىندە باسقارۋ ورگاندارىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ ناقتى دايىندىعى تەكسەرىلدى. حالىقتى قۇلاقتاندىرۋ پىسىقتالدى، زارداپ شەككەن ازاماتتاردى جيناۋ پۋنكتتەرى دايىندالدى"، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار