بالا ولتىرگەندەر نە زورلاعاندار ءومىر بويىنا سوتتالادى

ساعىنىش سارداروۆا 21 اقپ. 2024 14:58 2101

بالا ولتىرگەندەر نە زورلاعاندار ءومىر بويىنا سوتتالادى. ماجىلىستە دەپۋتاتتار وسىنداي زاڭ جوبالارىن ماقۇلادادى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

زاڭ جوبالارىنا زورلىق-زومبىلىققا، باسقا دا قاتىگەزدىككە نەمەسە ادامنىڭ ار-نامىسىن قورلاۋعا جول بەرمەۋ ءۇشىن ءبىرقاتار نورما ەنگىزىلەدى:

بىرىنشىدەن، دەنساۋلىققا جەڭىل زيان كەلتىرگەنى ءۇشىن 200 اەك دەيىن ايىپپۇل تۇرىندەگى جازا نە 200 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نەمەسە 50 تاۋلىككە دەيىن قاماۋعا الۋ؛ ءۇرىپ-سوققانى ءۇشىن 80 اەك-كە دەيىن ايىپپۇل نە 80 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نەمەسە 25 تاۋلىككە دەيىن قاماۋعا الۋ.

ەكىنشىدەن، كامەلەتكە تولماعان نە دارمەنسىز كۇيدەگى ادامدى ازاپتاۋ، دەنساۋلىعىنا اۋىر جانە ورتاشا زيان كەلتىرگەنى ءۇشىن جازانىڭ "باس بوستاندىعىن شەكتەۋ" بالاما ءتۇرى الىنىپ تاستالىپ، تەك باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛ بالانى ولتىرگەنى نەمەسە پەدوفيليا ءۇشىن ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قولدانىلادى.

ۇشىنشىدەن، كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى نەمەسە وتباسىندا اكىمشىلىك، قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعان ادامداردىڭ مىنەز-قۇلقىنا ەرەكشە تالاپتار قولدانىلادى. سوت شەشىمى بويىنشا ولاردان مەديسينالىق ۇيىمداردان پسيحولوگيالىق كومەك تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن. 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار