اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا 6 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى

ساعىنىش سارداروۆا 14 ماۋ. 2024 09:54 3306

اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا 6 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا (ءموز) اتموسفەرالىق اۋانىڭ ساپاسىن باقىلاۋ ستانسيالارىندا جول بەرىلگەن زاڭبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن 6 ميلليون تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل سالىندى. بۇل تۋرالى ولىستىق تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ دەپارتامەنتى مالىمدەدى.

تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ اتىراۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى جۇرگىزگەن تەكسەرىس بارىسىندا وڭىرلىك ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە تەكسەرىلمەگەن ولشەۋ قۇرالدارىن پايدالانعانى ءۇشىن ("ولشەم بىرلىگىن قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى" قرز 19-بابىنىڭ 1-تارماعى) ءاموز اقبتك 419-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، وعان 1600 اەك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىندى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار