«ارىس مينەرالدى سۋ» كاسىپورنى سولتۇستىككە 10 توننا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى

جاربول كەنت ۇلى 25 ءساۋ. 2024 10:40 1893

سۋ تاسقىنى سالدارىنان ەلىمىزدىڭ 10 وڭىرىندە جاريالانعان توتەنشە جاعداي بۇگىنگى كۇنى بارشا قازاقستاندىقتاردىڭ بىرلىگىن كورسەتتى. مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن كومەكتەن بولەك ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن ەرىكتى ازاماتتارىمىز قولدارىنان كەلگەن كومەگىن ايانباي جاتىر، – دەپ حابارلايدى Dalanews.kz تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

وسى ورايدا، ارىس قالاسىندا ورنالاسقان «ارىس مينەرالدى سۋ» ءجشس-نىڭ باسشىسى، قايىرىمدى ىستەرىمەن سىيلى ازامات رۋسلان پولاتحان ۇلى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن ايماقتارعا، دالىرەك ايتساق سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا 10 توننا مينەرالدى اۋىز سۋ جىبەردى.

«ەل باسىنا اۋىر كۇن تۋعاندا مۇمكىندىگىنشە كومەك بەرۋ ءاربىر ازاماتتىڭ پارىزى دەپ بىلەمىز. بۇل كۇندەر ارتتا قالىپ، ەلىمىز امان بولسىن!» دەيدى كاسىپكەرلەر.

قايىرىمدى ىسكە ءبىر كىسىشە جۇمىلعان ارىستىق باسقا دا كاسىپكەرلەر ءۇن قوسىپ، جول شىعىندارىن ءوز مويىندارىنا العان.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ارىستىقتار تاسقىن سۋدان زارداپ شەككەن باتىس ەلىنە 10 تونناعا جۋىق كومەك كەرۋەنىن جولدادى. ونىڭ ىشىندە، ەرتە بۇزىلمايتىن ازىق-تۇلىك، كيىم-كەشەك، توسەك-ورىن جانە گيگەنالىق زاتتار بار.

سونداي-اق توتەنشە جاعداي جاريالانعان ءوڭىر تۇرعىندارىنا كومەك قولىن سوزامىن دەگەن ۆولونتەرلەر مەن ارىس تۇرعىندارى ءۇشىن قالالىق ۆولونتەرلى شتابى ساعات 09:00-دەن 18:30-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا گيگيەنالىق زاتتار مەن ازىق-تۇلىك، دارى-دارمەك سياقتى حالىققا قاجەت زاتتاردى ارىس قالاسى، ادىلبەك بي كوشەسى، №1 ۇيدە (ارىس-1 ۆوكزالىنا قاراما-قارسى) ورنالاسقان قابىلداۋ پۋنكتىنە وتكىزۋگە بولادى.

 

 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار