اكيم ۆكو ەرمەك كوشەربايەۆ ۆرۋچيل ناگرادى مەديسينسكيم رابوتنيكام رەگيونا

جاربول كەنت ۇلى 14 ماۋ. 2024 16:39 3033

ۆ پرەددۆەريي دنيا مەديسينسكوگو رابوتنيكا گلاۆا رەگيونا ەرمەك كوشەربايەۆ ۆرۋچيل پراۆيتەلستۆەننىە ناگرادى - مەدالي «ەڭبەك ارداگەرى»، ناگرۋدنىە زناكي «دەنساۋلىق ساقتاۋ ءىسىنىڭ ۇزدىگى» ي «دەنساۋلىق ساقتاۋ ىسىنە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» ي بلاگودارستۆەننىە پيسما.

ۆ سپيسكە ناگراجدوننىح - ۆەتەرانى وتراسلي زدراۆووحرانەنيا، گلاۆۆراچي، وپەراسيوننىە مەدسەسترى، فەلدشەرى سكوروي پوموششي - ۆ وبششەم، ۆسە تە، كتو ەجەدنيەۆنو ستويات نا ستراجە ناشەگو زدوروۆيا. ەتو ليۋدي، كوتورىە سامووتۆەرجەننو ي س چەستيۋ ۆىپولنيايۋت سۆوي دولگ، سلەدۋيا كلياتۆە گيپپوكراتا. وني وكرۋجايۋت پاسيەنتوۆ زابوتوي ي تەپلوم، پوموگايا ي ناپراۆليايا ۆ بوربە س سامىمي رازنىمي زابوليەۆانيامي.

ۆوپروسى رازۆيتيا زدراۆووحرانەنيا ناحودياتسيا نا پوستوياننوم كونترولە اكيما وبلاستي. ەرمەك كوشەربايەۆ پودچەركنۋل، چتو ەتوي سفەرە ي دالشە بۋدەت ۋدالياتسيا وسوبوە ۆنيمانيە، وسوبەننو ەتو كاساەتسيا وسناششەنيا بولنيس، يح رەمونتا، ا تاكجە وبۋچەنيا ي پوۆىشەنيا كۆاليفيكاسيي پەرسونالا.

بۋدەت ۆىرابوتان سيستەمنىي پودحود، كوتورىي پوزۆوليت گراموتنو رەشات ۆسە پوستۋپايۋششيە ۆوپروسى، وپەراتيۆنو رەاگيروۆات نا جالوبى ناسەلەنيا.

تاكجە گلاۆا رەگيونا پوزدراۆيل ۆسەح پريچاستنىح س ءدنوم دونورا، ەتو پرازدنيك، ءپوسۆياششوننىي ليۋديام، كوتورىە بەزۆوزمەزدنو سدايۋت كروۆ، پوموگايا ۆراچام سپاسات جيزني.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار