اباي اتىنداعى قازۇپۋ عيماراتىنىڭ ءبىر بولىگى ءنابارى 196 مىڭ تەڭگەگە ساتىلىپ كەتكەن

ساعىنىش سارداروۆا 09 ءساۋ. 2024 11:06 5436

الماتىدا وسىدان 27 جىل بۇرىن زاڭسىز يەلىككە ءوتىپ كەتكەن وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرىنىڭ عيماراتى قايتارىلدى. اڭگىمە اتاقتى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى تۋرالى بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۇلكىن زاڭسىز يەلىكتەن شىعارۋ دەرەگىن انىقتادى.

"1997 جىلى جەكەشەلەندiرۋ ءجونiندەگi اۋماقتىق كوميتەت، وقۋ كورپۋسى عيماراتىنىڭ بiر ءبولiگiن 196 000 تەڭگەگە زاڭسىز ساتتى. سول جىلى 62 000 تەڭگەگە 26 سوتىق جەر تەلىمى دە زاڭسىز ساتىلعان"، - دەپ جازىلعان الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى مالىمەتىندە.

ۋنيۆەرسيتەت عيماراتى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريحي جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنە جاتادى، ال جەر ۋچاسكەسىندە قالانىڭ ەڭ ەسكى ساۋلەت قۇرىلىستارىنىڭ ءبىرى "ەسكى قاقپا" ورنالاسقان.

كەيىن وقۋ كورپۋسىنىڭ عيماراتىندا "ەسكى قاقپا" اتتى مەيرامحانا ويىن-ساۋىق مەكەمەسى دە ۇيىمداستىرىلعان.

مەدەۋ اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى سوتقا شاعىم ءتۇسىردى.

سوت شەشىمىمەن قاداعالاۋ ورگانىنىڭ تالاپ ارىزى قاناعاتتاندىرىلىپ، مۇلىك قايتارىلدى، شەشىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار