23 جىل بۇرىن جازىلعان ءان ابايدىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويى قارساڭىندا ورىندالدى

Dalanews 10 تام. 2020 16:52 462

شىعىس قازاقستان وبلىسى تارباعاتاي اۋدانىندا ابايدىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي،  «دوستار داۋىسى» ەرلەر ۆوكالدىق توبى «كەمەڭگەر» ءانىن ورىنداپ، ۇلى اقىنعا قۇرمەت كورسەتتى.

«دوستار داۋىسى» ەرلەر ۆوكالدىق توبى تارباعاتاي اۋدانىنداعى تانامال توپ. انشىلەر توبىندا بولات جولدىبايەۆ، قايدار ءجۇنىسوۆ، ايدار اۋساربايەۆ، تولەگەن قاليماجان، باقىتبەك ارىنبەكوۆ، مەيرامبەك كامەنجانوۆ، تولەۋبەك اجاحمەتوۆ، راشيت ابدۋلين جانە ايدىن حاسەنوۆتار بار.

– بۇل بەينەباياندى كەشە اقجاردىڭ وسكەمەنگە قاراي شىعاتىن باعىتىندا، 5 شاقىرىمدىق جەردەگى قىردا تۇسىردىك. وپەراتورى قايرات كىپىشوۆ. ستۋديا جەتەكشىسى تولەۋبەك اجاحمەتوۆ. 1997 جىلى اۋىلداعى اباي اتىنداعى ورتا مەكتەپتىڭ ديرەكتورى ەدىم. سول كەزدە مەكتەپتىڭ 70 جىلدىعىنا وراي ارنايى تاپسىرىسپەن جازدىرىپ، مادەنيەت ۇيىندە وتكەن مەرەيتويلىق كونسەرتتە حور شىرقاعان. ءان ءسوزىنىڭ اۆتورى – اقىن حاميت بالشابەكوۆ، ال اۋەنىن قاناپيا قايىربايەۆ جازعان، – دەيدى «دوستار داۋىسى» ەرلەر ۆوكالدىق توبىنىڭ مۇشەسى تولەگەن قاليماجانوۆ.

وسىلايشا 23 جىل بۇرىن جازىلعان ءان ابايدىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي «دوستار داۋىسى» ەرلەر ۆوكالدىق توبىنىڭ ورىنداۋىندا تاعى ءبىر مارتە شىرقالدى. «دوستار داۋىسى» ەرلەر ۆوكالدىق توبىنىڭ نەگىزىن 1980 جىلى قاناپيا قايىربايەۆ، كەڭەس بايتوعاسوۆ، بولات جولدىبايەۆ، ورالبەك اۋماجيكوۆ قالاعان. بۇل توپ بۇكىلوداقتىق پولياك اندەرى كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازى.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار