ۇنسىزدىك

Dalanews 17 قاڭ. 2017 16:52 499

ءبارى دە ءۇنسىز،

ءۇنسىز اسپان، ءۇنسىز جەر،

ءۇنسىز ورمان، ءۇنسىز تاۋلار، ءۇنسىز كول.

مەن دە ءۇنسىزبىن، دارمەنىم جوق كۇرسىنەر،

ءۇنسىز كەۋدە...

ءۇنسىز جۇرەك دۇرسىلدەر.

 

ءبارى دە ءۇنسىز...

بارىندە ءبىر سۇراق بار،

ءۇنسىز اۋىل.

ءۇنسىز جانىپ تۇر وتتار.

ءۇنسىز زيرات ۇيىقتاپ ءۇنسىز قىراتتا،

ءۇنسىز اعىپ بارا جاتىر بۇلاقتار.

 

نەگە ءۇنسىز؟!

نە كورىنگەن بۇل مانعا؟

ءۇنسىز كۇزدە ءۇنسىز تىرلىك تىنعان با؟

...ءبىر ماشينا ءۇنسىز اڭىز ۇستىمەن

ءۇنسىز زۋلاپ بارا جاتىر قىرمانعا

 

مۇقاعالي ماقاتايەۆ

ۇسىنىلعان
كوكتەم كەلەدى
كوكتەم كەلەدى 11 قاڭ. 2017 16:49
قايران باۋىر
قايران باۋىر 05 قاڭ. 2017 05:54
سوڭعى جاڭالىقتار