تاسقىن: بقو-دا ءسىبىر جاراسى تارالۋى مۇمكىن دەگەن ءقاۋىپ بار

كوركەم الدابەرگەنوۆا 10 ءساۋ. 2024 09:35 2991

تاسقىن سۋدان زارداپ شەككەن باتىس قازاقستان وبلىسىندا دا ءسىبىر جاراسى تارالۋى مۇمكىن دەگەن ءقاۋىپ بار. سەبەبى جۇقپالى اۋرۋدان ارام قاتقان مالدىڭ 14 قورىمىن سۋ شايىپ كەتتى دەگەن اقپارات تارادى. دەگەنمەن ونى قۇزىرلى ورگاندار بۇل مالىمەتتى ءىشىنارا جوققا شىعارىپ وتىر. سۋ استىندا تەك وسىنداي ولەكسە كومىلگەن ءۇش قورىم قالعان ەكەن، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

الدىن الا ەسەپ بويىنشا، وڭىردە سۋعا كەتكەن 219 ءىرى قارا، مىڭ جارىمنان استام ۇساق مال مەن 97 شوشقا جانە جۇزگە تارتا تاۋىق ارام قاتقان. ينفەكسيا تارالماۋ ءۇشىن تاسقىن بولعان جەرلەردەن ۆەتەرينارلار ولەكسەلەردى جيناپ الىپ كوزىن جويۋدى باستاعان.

ەندى تۇرعىندار سۋ شايعان قورىمداردان ءسىبىر جاراسى تاراي ما دەپ قورقادى. دەگەنمەن ۆەتەريناريا باسقارماسىنداعىلار ونداي ءقاۋىپتىڭ جوق ەكەنىن ايتادى.

"جالپى ءسىبىر كومىندىلەرى ءبىزدىڭ وبلىستا 222. سونىڭ 34ء-ى سىرىم اۋدانىندا. وسنىڭ ۇشەۋىن ولەڭتى اۋدانىدا جىمپيتى كەشە سۋعا كەتكەن كەزدە سۋ باسقان. ءبىراق ءقازىر سۋ باسىلدى. ەش ءقاۋىپ جوق. ءتيىستى ۆەتەرينارلىق شارالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر"، - دەيدى بقو ۆەتەريناريا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورنىباسارى ابزال بىرالييەۆ. ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار