سارايشىق: استانادا جاڭا اۋدان قۇرىلادى

Dalanews 13 ماۋ. 2024 05:59 4184

استانادا جاڭا اۋدان قۇرىلادى. 
قالالىق ءماسليحات وتىرىسىندا استانانىڭ التىنشى جاڭا اۋدانىنا جاڭا ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 


استانا قالاسى تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساكەن ەسىركەپ ونوماستيكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا ەلوردانىڭ جاڭا اۋدانىنىڭ اتاۋى رەتىندە «سارايشىق» نۇسقاسىن ۇسىندى.
سونىمەن قاتار تۇران، ساۋران، جەرۇيىق سياقتى نۇسقالار دا بار.
الماتى اۋدانىن بولۋگە بيىلعى قاڭتاردا بەكىتىلگەن قالانىڭ باس جوسپارى نەگىز بولدى. 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار