ريددەر تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى 400 مىڭ تەڭگەدەن اسادى

Dalanews 23 اقپ. 2024 09:49 3638

 

اۋدان اكىمى داۋلەت باتىربايەۆتىڭ اقپاراتىنشا، جالاقى 16%-عا وسكەن.


ايلىق– قالا تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى – 411 مىڭ تەڭگە.

بۇل 2023 جىلدىڭ جەلتوقسانى مەن وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىن قورىتىندىلاعانداعى اقپارات.

2022 جىلمەن سالىستىرعاندا جالاقى 16%-عا ءوستى. انا ءولىمى تىركەلگەن جوق. دەگەنمەن جاسقا تولماعان بەس شاقالاق شەتىنەدى، – دەدى داۋلەت باحيت ۇلى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x