قوستاناي. سۋدان زارداپ شەككەن اۋدانداردا ساباق توقتامايدى

جاربول كەنت ۇلى 29 ناۋ. 2024 16:15 1833

قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن اۋدانداردا بالالاردى وقىتۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋدا.
ارقالىق قالاسىندا، امانگەلدى جانە جانگەلدى اۋداندارىندا سۋ تاسقىنى سالدارىنان تج رەجيمى جاريالانۋىنا بايلانىستى وبلىس اكىمى قۇمار اقساقالوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جەدەل شتاب وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقىتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى قارالدى.
قىزىلجۇلدىز اۋىلىندا تۇرعىنداردى ەۆاكۋاسيالاۋ جۇرگىزىلدى، بالالار ارقالىق قالاسىنداعى تۋىستارىنىڭ وتباسىلارىنا ورنالاستىرىلدى. بارلىق بالالارعا ءقاۋىپسىز جاعداي جاسالعان.
اۋىلدىڭ 40 وقۋشىسى ءۇشىن وقۋ پروسەسى 4 توقساندا ەكىنشى اۋىسىمدا ارقالىق قالاسىنىڭ №5 جببم ۇيىمداستىرىلادى. قىزىلجۇلدىز ءجببم-نىڭ 14 ءمۇعالىمى ءوز وقۋشىلارىنا ساباق بەرەدى. وقۋلىقتارمەن جانە كەڭسە كەرەك-جاراقتارىمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى شەشىلدى. بۇگىنگى كۇننىڭ سوڭىنا دەيىن بالالار ءۇشىن كيىم ساتىپ الىنادى.


جانگەلدى اۋدانىندا كولقامىس اۋىلىنان كوشىرىلگەن نۇرمانوۆ اتىنداعى مەكتەپتىڭ 44 وقۋشىسى 19 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان كوكالات اۋىلىنداعى الباربوگەت مەكتەبىندە وقيتىن بولادى. ولار دا بارلىق قاجەتتى زاتتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
بالالارعا كيىم، وقۋلىقتار، كەڭسە جاراقتارى جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ قورىنان ساتىپ الىنادى، بۇل ءۇشىن قاراجات جەتكىلىكتى.
«ءبىرىنشى ساۋىرگە دەيىن بارلىق بالالاردى كيىممەن، وقۋلىقتارمەن، كەڭسە كەرەك-جاراقتارىمەن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وقۋشىلاردىڭ ۇزدىكسىز ءبىلىم الۋىنا بارلىق جاعداي جاساۋ. ول ءۇشىن بارلىق رەسۋرستاردى قوسامىز»، - دەدى قۇمار اقساقالوۆ.
بالالارعا ارنالعان بارلىق كەرەك-جاراقتار جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ قورىنان ساتىپ الىنادى، بۇل ءۇشىن بارلىق قاجەتتى قاراجات بار.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار