نۇكەنوۆانى قىلعىندىرعان با؟ سوت-مەديسينا ساراپشىسى جاۋاپ بەردى

ساعىنىش سارداروۆا 09 ءساۋ. 2024 12:14 2939

ەكس-مينيستر قۋاندىق بيشىمبايەۆقا قاتىستى بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا سوت-مەديسينا ەكسپەرتى تاحير حاليمنازاروۆ جاۋاپ بەرىپ جاتىر.

ساراپشى پروسەسس بارىسىندا مانەكەن ارقىلى مارقۇم سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قانداي جاراقاتتار سەبەپ بولعانىن كورسەتتى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 

تاحير حاليمنازاروۆ سوت وتىرىسى بارىسىندا سۋديانىڭ سۇراقتارىنا دا جاۋاپ بەردى.

"قاراپايىم سوزبەن ايتساق، باسىنا سوققى جاساعانىمەن قوسا، جابىرلەنۋشىنى قىلعىندىرعان با؟" - دەدى سۋديا.

ال ساراپشى بەلگىلەرى بارىن ايتتى.

ارتىنشا سۋديا "مارقۇمنىڭ باسىنا كەم دەگەندە 12-13 رەت سوققى جاسالىپ، ودان كەيىن قىلعىندىرعان با، دۇرىس پا؟" دەپ ناقتىلادى.

"مۇمكىن. ءيا (موينىنان قىلعىندىرعان با دەگەن سۇراققا جاۋاپ - ەسك.)"، - دەدى ەكسپەرت.

بۇعان دەيىن ساراپشى بۇل جاراقاتتار نۇكەنوۆانىڭ ءمايىتىن ساراپتاۋ ناتيجەسىندە انىقتالعانىن ايتقان ەدى.

ونىڭ سوزىنشە، مۇنىڭ ءبارى جالپىلاما باس جاراقاتى بولىپ سانالادى. وعان بەتىندەگى جاراقاتتار دا، باس سۇيەگىندەگى جاراقاتتار دا جاتادى.

تاحير حاليمنازاروۆ ءولىمنىڭ سەبەبىن ايتقان كەزدە وسى جاراقاتتاردىڭ ءبارىن بىرگە قاراستىرۋ كەرەك ەكەنىن جەتكىزدى. 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار