كومەك كورسەتىلىپ، دۇنيە-مۇلىك قالپىنا كەلتىرىلەدى – ۆيسە-پرەمەر

جاربول كەنت ۇلى 02 ءساۋ. 2024 09:16 1517

ۆيسە-پرەمەر – سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى ۇيلەستىرۋ جانە قارعىن سۋ ءجۇرۋ كەزەڭىنىڭ سالدارىن جويۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ جانە توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ قاراعاندى وبلىسىنداعى سۋ تاسقىنى جاعدايىن تەكسەردى، – دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى جانە تجم باسشىسى قاراعاندى وبلىسىنداعى وزەن الاپتارىن اۋەدەن باقىلاپ، وڭىردەگى احۋالمەن تانىستى. بۇگىندە جاعداي كۇردەلى دەپ باعالانۋدا. ويتكەنى وڭىردە سۋ تاسقىنىنىڭ ەكىنشى تولقىنى بولجانىپ وتىر.

نۇرا، وساكاروۆ اۋداندارى اۋماقتارىندا قاردىڭ 40%-ىندا جانە اقتوعاي اۋدانىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە دە ءبىراز قار ەرىمەگەن.

توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن سۋ تاسقىنى ءقاۋپى بار اۋداندارعا ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ قوسىمشا كۇشتەرى مەن قۇرالدارى تارتىلعان.  

شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى شەت اۋدانى اۋىلدارىنىڭ زارداپ شەككەن تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا سۋ تاسقىنىنان كەلگەن بارلىق شىعىندى كوميسسيا باعالاپ، تولىق وتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

– مەملەكەت باسشىسى سۋ تاسقىنى زارداپتارىن بارىنشا ازايتۋدى جانە ءبىرىنشى كەزەكتە، حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. كوميسسيا بارلىق ءۇيدى تەكسەرەدى. كومەك كورسەتىلەدى، مۇلىك قالپىنا كەلتىرىلىپ، وتەلەدى. ەگەر ۇيلەر جارامسىز دەپ تانىلسا، جاڭاسى سالىنادى نەمەسە ەكىنشى نارىقتان باسقا باسپانا ساتىپ الىنادى، – دەپ ءتۇسىندىردى قانات بوزىمبايەۆ اۋىل تۇرعىندارىنا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x