كەيبىر جەلى قولدانۋشىلارىنان مەزى بولعان ماقپال يسابەكوۆا سۇق ساۋساعىن كورسەتتى

Dalanews 27 قار. 2016 02:56 473

ماقپال يسابەكوۆا جەلى وقىرماندارىن بەيادەپ قىلىعىمەن شوشىتتى. ءانشى ورتاڭعى ساۋساعىن كورسەتىپ تۇسكەن سۋرەتىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Stan.kz.

يسابەكوۆا تىڭدارماندار تاراپىنان ءجيى سىنالاتىن انشىلەردىڭ قاتارىندا. وعان سەبەپ سان الۋان. بىردە ول سۋ كيىمىمەن تۇسكەن سۋرەتىن جاريالاعانى ءۇشىن سوگىس ەستىسە، ەندى بىردە ءيميدجىن وزگەرتكەنى ءۇشىن ۇرىس ەستىدى. ءانشى وزىنە ءمىن تاعاتىن جانداردان شارشاسا كەرەك-تى، يسابەكوۆا ولارعا جاۋاپ بەردى.

“مەنىڭ جەكە ۇلەسىم. قارالاعاندى ۇناتاتىندار، تىرناق استىنان كىر ىزدەيتىندەر، راحمەت ايتپاڭدار. جازىڭدار. جالعاستىرىڭدار. ويدان قۇراستىرىڭدار”، – دەپ جازدى اشۋلانعان ءانشى جەلىدەگى پاراقشاسىندا.

ودان بولەك يسابەكوۆا الدەبىرەۋلەردىڭ ونىڭ نامىسىنا تيگەنىن اتاپ ءوتتى.

جەلى وقىرماندارىنىڭ پىكىرى ەكىگە ءبولىندى. كەيبىرەۋلەر ونى بەيادەپ قىلىعى ءۇشىن سىناسا، ەندىگىلەر تۇسىنىستىكپەن قارادى.


dalanews-makpal_isabekova01

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار