"جاقىندارى شەندى قىزمەتتە وتىر": شقو-دا مارقۇمنىڭ تۋىستارى توقايەۆتان كومەك سۇرادى

ساعىنىش سارداروۆا 06 ناۋ. 2024 20:36 2341

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى مەملەكەت باسشىسىنا بەينەۇندەۋ جولدادى. ۆيدەودا 2 ناۋرىزدا قازا بولعان مارقاكول اۋدانى قالجىر اۋىلىنىڭ تۇرعىنى جاراس كوشەروۆتىڭ تۋىستارى قۇزىرلى ورگانداردان كومەك سۇراعان، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

مارقۇمنىڭ تۋىستارى قىلمىستى بۇرىن دا وسىنداي قىلمىستىق ىستەر ءۇشىن سوتتالعان باۋىرجان نۇرمۇحانوۆ جاساعان دەپ ەسەپتەيدى. ولاردىڭ سوزىنشە، قانداي دا ءبىر سەبەپتەرمەن پوليسيا تەرگەۋ ارەكەتتەرىنە اسىقپاي وتىر.

مارقۇمنىڭ جاقىندارى باۋىرجان نۇرمۇحانوۆتى ۇستاماي وتىرعانىن ءارى ونى كۇدىكتى دەپ ساناماي وتىرعانىن اشىق ايتتى.

تۋىستارىنىڭ ءبىر نۇسقاسى بويىنشا بۇل نۇرمۇحانوۆتىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۋىستارىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى بولىپ وتىر. ولاردىڭ سوزىنشە، نۇرمۇحانوۆتىڭ ءبىر اعاسى، ياعني باقىت نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ال ەكىنشى اعاسى مۇرات نۇرمۇحانوۆ پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا ەڭبەك ەتەدى.

سوندىقتان مارقۇمنىڭ وتباسى بۇل قارالى جاعدايعا قاتىستى تەرگەۋ كۇدىكتىنىڭ تانىس-تامىرى مەن تۋىستىق بايلانىستارىنا قاراماستان، ءادىل بولۋىن سۇرايدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار