"جانجال ايەلدىڭ ءتىلىنىڭ ۇزىندىعىنان تۋىندايدى": دەپۋتات ايتقان سوزىمەن سىنعا قالدى

ساعىنىش سارداروۆا 06 اقپ. 2024 10:09 1217

دەپۋتات اناس باققوجايەۆتىڭ وتباسىنداعى جانجالعا قاتىستى مالىمدەمەسى الەۋمەتتىك جەلىدە قىزۋ تالقىعا ءتۇسىپ جاتىر،- دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، وتباسىنداعى جانجال كوپ جاعدايدا ءتىلى ۇزىن ايەلدەن شىعادى.

"دەگەنمەن ۇرىستىڭ ءبارى ۇرۋدان شىقپايدى عوي. ەرلەردى دە كىشكەنە ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. باسىندا جانجال تۋىندايدى. جانجال نەدەن تۋىندايدى؟ ارينە، ايەلدىڭ ءتىلىنىڭ ۇزىندىعىنان. مەنى ايەل ادامدار كەشىرسىن. ءبىراق ونداي دا فاكتىلەر بار. قازاقتىڭ ءسوزى بار: "جاقسى ايەل ىرىس، جامان ايەل ۇرىس" دەيدى نەمەسە "ەرگە جاققان ايەل ەلگە دە جاعادى" دەيدى. ءبىز قازاقىلىقتان، قازاقى تاربيەدەن الشاقتاپ بارا جاتىرمىز"، - دەدى دەپۋتات.


ول وتىرىسقا كەلگەن وقۋ-اعارتۋ ۆيسە-مينيسترىنە سۇراق قويىپ، وقۋ ورىندارىندا قىزداردى يناباتتىلىققا تاربيەلەيتىن قانداي ساباقتار ءوتىپ جاتقانىن دا سۇراعان.

 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار