داۋرەن ابايەۆ جاڭادان قۇرىلعان اقپارات جانە كوممۋنيكاسيا ءمينيسترى

Dalanews 06 مام. 2016 08:14 71

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ «د.ءا.ابايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات جانە كوممۋنيكاسيا ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

«داۋرەن اسكەربەك ۇلى ابايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات جانە كوممۋنيكاسيا ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالسىن»، - دەلىنگەن جارلىقتىڭ ماتىنىندە.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن داۋرەن ابايەۆ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

***

داۋرەن اسكەربەك ۇلى ابايەۆ 1979 جىلى الماتى وبلىسىندا تۋعان. 2001 جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن ۇزدىك بىتىرگەن. 2014 جىلى ەۋرازيا گۋمانيتارلىق ينستيتۋتىن ءتامامداعان.

2001 جىلدىڭ تامىزى مەن 2003 جىلدىڭ تامىزى ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ورتالىق اپپاراتىندا جۇمىس ىستەدى.

2003 جىلدىڭ مامىرى مەن 2007 جىلدىڭ مامىرى ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازەربايجانداعى جانە نيدەرلاندى كورولدىگىندەگى ەلشىلىكتەرىندە ديپلوماتيالىق قىزمەت اتقاردى.

2007 جىلدىڭ مامىرى مەن 2007 جىلدىڭ جەلتوقسانى ارالىعىندا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءبولىمىنىڭ باستىعى.

2007 جىلدىڭ جەلتوقسانى مەن 2008 جىلدىڭ جەلتوقسانى ارالىعىندا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى پروتوكولىنىڭ باس ساراپشىسى، كونسۋلتانتى.

2008 جىلدىڭ جەلتوقسانى مەن 2009 جىلدىڭ قازانى ارالىعىندا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى.

2009 جىلدىڭ قازانىنان - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە اۋماقتىق-ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى.

2011 جىلدىڭ قازانىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

2013 جىلدىڭ شىلدەسىنەن وسى تاعايىنداۋعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

ءى-سىنىپتى ءبىرىنشى حاتشى ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.

قازاق، ورىس، اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.

«قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالعان.

 

قازاقپارات


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار