باتىس قازاقستاندا اۋىلدىق ەلدى مەكەن تۇرعىندارى باسپانامەن قامتىلۋدا

جاربول كەنت ۇلى 17 مام. 2024 19:59 3276

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ءۇي كەزەگىندە تۇرعان وبلىستارداعى اۋىلدى ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارىن باسپانامەن قامتۋ باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن. وسى رەتتە، باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇرعىنداردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى قارقىندى تۇردە جۇزەگە اسۋدا.

2023 جىلى باتىس قازاقستاننىڭ اۋىلدى ەلدى مەكەندەرىندە 105 پاتەر پايدالانۋعا بەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، اقجايىق اۋدانىندا – 48پاتەر، قاراتوبە اۋدانىندا– 12 پاتەر، شىڭعىرلاۋ اۋدانىندا – 45 پاتەر.

بۇدان بولەك، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن اۋىلدى جەرلەردە تۇراتىن حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى ءۇشىن قوسىمشا 202 پاتەر ساتىپ الىندى.

بيىل 2024 جىلى بقو-دا كەزەكتە تۇرعان اۋىلدى ەلدى مەكەن تۇرعىندارى ءۇشىن 6 جالدامالى تۇرعىن ءۇيدى قولدانىسقا بەرۋ جانە 758 پاتەردى ساتىپ الۋ جوسپارلانۋدا.

ناتيجەسىندە 900-گە جۋىق وتباسى ءوز باسپاناسىنا قول جەتكىزەدى.

تۇرعىنداردى باسپانامەن قامتۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارى وبلىس اكىمى ناريمان تورەعالييەۆتىڭ تىكەلەي باقىلاۋىندا.

 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار