الماتىنىڭ الاتاۋ جانە جەتىسۋ اۋداندارىندا ءبىرقاتار ءۇيدى سۋ باستى

Dalanews 30 ءساۋ. 2016 11:25 165

الماتىنىڭ الاتاۋ جانە جەتىسۋ اۋداندارىندا ءبىرقاتار ءۇيدى سۋ باستى. بۇل تۋرالى ق ر ءىىم توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنەن حابارلادى.

ۆەدومستۆو اقپاراتىنا قاراعاندا، الاتاۋ اۋدانى العاباس شاعىن اۋدانىنىڭ بەيبىتشىلىك، جەلتوقسان جانە اقساي كوشەلەرى بويىنشا 27 تۇرعىن ءۇي مەن 27 اۋلاعا سۋ كىرگەن. ال جەتىسۋ اۋدانىندا ەسەنتاي وزەنىنىڭ ارناسىنان اسۋى سالدارىنان لەتنيايا مەن ۇيعىر كوشەلەرى بويىنداعى 37 جەكە تۇرعىن ءۇي مەن 27 اۋلانى سۋ باسقان.

قازىرگى ۋاقىتتا ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتىنىڭ ماماندارى مەن تەحنيكالارى جەكە تۇرعىن ءۇي اۋماقتارىنان سۋدى سورۋ، وزەن ارنالارىن بيىكتەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، سۋ تاسقىنى ءقاۋپى بار ۋچاسكەلەردەگى حالىقتى قۇلاقتاندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. ءقاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلگەن تۇرعىندار الاتاۋ اۋدانىندا №185 مەكتەپكە، ال جەتىسۋ اۋدانىندا №87 مەكتەپكە ورنالاستىرىلدى.

جاڭبىر سۋ سالدارىن جويۋعا 382 مامان مەن 80 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار ازاماتتىق قورعانىستىڭ كولىك قىزمەتى توتەنشە جاعداي اۋماعىنان حالىقتى ءقاۋىپسىز جەرگە كوشىرۋ ءۇشىن 1 مىڭ اۆتوبۋس دايىنداپ قويدى.

ايتا كەتەرلىگى، «قازگيدرومەت» ۇسىنعان مالىمەتتەرگە سايكەس، وتكەن تاۋىلكتە قالا اۋماعىنا 55 مم. جابىر جاۋعان، بۇل ورتاشا ايلىق نورمادان تىس. اۋا رايى بولجامىنا قاراعاندا، 12 ساعاتتان كەيىن تاعى دا جاڭبىر جاۋادى.

 

دەرەككوزى: قازاقپارات

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x