تجد الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسادى

ساعىنىش سارداروۆا 13 ماۋ. 2024 10:12 2903

تجد الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسادى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

قازگيدرومەت ەسكەرتۋى نەگىزىندە 13 ماۋسىمدا ساعات 8.00-دەن ساعات 20.00-گە دەيىن الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز قاتتى جاڭبىر جاۋادى.

الماتى وبلىسىنىڭ تجد وكىلدەرى ازاماتتاردى اۋا رايىنىڭ وزگەرۋىن باقىلاۋعا جانە ساقتىق شارالارىن ۇستانۋعا شاقىرادى.

"ءسىزدىڭ ايماعىڭىزداعى ەسكەرتۋلەر جانە باسقا دا شۇعىل اقپارات تۋرالى جەدەل اقپارات الۋ ءۇشىن "دارمەن" تەگىن ءموبيلدى قوسىمشاسىن جۇكتەي الاسىز"، - دەپ جازىلعان ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار