قازاقستان سۋ ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن ەكى ەلمەن كەلىسىمگە قول قويادى

ساعىنىش سارداروۆا 30 قاڭ. 2024 12:19 873


قازاقستان جۇڭگو جانە وزبەكستانمەن سۋ رەسۋرستارىن دامىتۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.


مينيستر قۇجاتتارعا قول قويۋ مەملەكەتارالىق سۋ قاتىناستارىن دامىتۋ ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ايتتى."قازاقستان مەن وزبەكستان ۇكىمەتتەرى اراسىندا ترانسشەكارالىق سۋ نىساندارىن بىرلەسىپ باسقارۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى، قازاقستان مەن جۇڭگو اراسىنداعى ترانسشەكارالىق وزەندەردە سۋ ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويۋ جوسپارلاندى"، - دەدى نۇرجىگىتوۆ.نۇرجان نۇرجىگىتوۆ "حالىقارالىق سۋ اعىندارىن ناۆيگاسيالىق ەمەس پايدالانۋ قۇقىعى تۋرالى كونۆەنسيانى راتيفيكاسيالاۋ تۋرالى" زاڭ جوباسى سەناتتىڭ قاراۋىنا جىبەرىلگەنىن جەتكىزدى."كونۆەنسيا بۇكىل الەم بويىنشا ترانسشەكارالىق وزەندەردى، كولدەردى جانە ولارعا بايلانىستى جەر استى سۋلارىن ءادىل جانە تۇراقتى باسقارۋعا جاردەمدەسۋدىڭ جاھاندىق قۇقىقتىق مەحانيزمىن بىلدىرەدى. كونۆەنسياعا 37 ەل تاراپ بولىپ وتىر. ال قازاقستانمەن شەكتەس مەملەكەتتەر ىشىنەن كونۆەنسيا تارابى تەك وزبەكستان"، - دەدى مينيسترلىك باسشىسى.
ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار