"Qarmet-تە" اۋىر قىلمىستار جاساعان توپتار ۇستالدى

كوركەم الدابەرگەنوۆا 30 مام. 2024 09:23 379651

"Qarmet" اق وبەكتىلەرىندە ارەكەت ەتكەن قىلمىستىق توپتار ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz Polisia.kz-كە سىلتەپ.

بيىل تەمىرتاۋدا ءۇش رەت "ءقاۋىپسىز قالا" جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى وتكىزىلدى. ونىڭ بارىسىندا بۇرىن جاسالعان 23 قىلمىس اشىلدى، ىزدەۋدە جۇرگەن 9 قىلمىسكەر ۇستالىپ، 3،7 مىڭنان استام اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.

"Qarmet" مەتاللۋرگيالىق كومپانياسىنىڭ نىساندارىندا ۇرلىق جانە ونىڭ قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى باسقا دا اۋىر قىلمىستار جاساعان بىرنەشە ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتاردىڭ جولى كەسىلدى. وتكەن جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا "Qarmet" اق-نىڭ مەتالل ونىمدەرىن ۇرلاۋدى جولعا قويعان 40 ادامنان تۇراتىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ جانە ونىڭ كوشباسشىسى ۇستالدى. 2023 جىلدىڭ تامىز ايىندا ايماقتاعى كريمينوگەندىك جاعدايعا جانە كومپانيانىڭ قىزمەتىنە تەرىس اسەر ەتكەن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ كوشباسشىسى مەن 27 مۇشەسى قۇرىقتالدى.

– قىلمىستىق ىستەردى تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ولاردىڭ قاراعاندى وبلىسىنىڭ اۋماعىندا ميلليونداعان جىمقىرۋ، سونداي-اق اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار جاساعانى تۋرالى دالەلدەر جينالدى. تەرگەۋ اياقتالدى. ەندى ىستەر پروكۋرورعا زەرتتەۋ جانە ارى قاراي سوتقا جىبەرۋ ءۇشىن جولدانادى، – دەدى ءىىم ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.

وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا قاراعاندى وبلىسىنىڭ اباي اۋدانىنداعى "Qarmet" كاسىپورنىنىڭ شاحتەرلەرىن بوپسالاۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ جويىلدى. بيىل ءساۋىر ايىندا ءىىم، ۇقك جانە مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باس پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن مەتاللۋرگيا كومبيناتىنان اسا ءىرى مولشەردەگى اقشا ۇرلاۋ بويىنشا قىلمىستىق سحەمانى جولعا قويعان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەلەرىن ۇستادى.

– قىلمىستىق سحەما باقىلاۋداعى مەردىگەرلىك جانە كۇزەت ۇيىمدارى ارقىلى جوق تاۋاردى جەتكىزۋدەن تۇرعان. شىعىن 1،5 ملرد تەڭگەدەن اسادى. ۇستاۋ جانە ءتىنتۋ شارالارى ءبىر مەزگىلدە قاراعاندى، تەمىرتاۋ جانە الماتى قالالارىندا وتكىزىلدى. كۇدىكتىلەر قاماۋعا الىندى. كاسىپورىنداردا ۇرلىققا جول بەرمەۋ بويىنشا جۇمىس ەرەكشە باقىلاۋدا، – دەدى قۋاندىق الپىس.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار