نۇرسۇلتان نازاربايەۆ: «تەاترداعى دەكوراسيانى وزگەرتۋ كەرەك شىعار»

Dalanews 06 ناۋ. 2015 03:54 127

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ 8 ناۋرىز حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە وراي ايەلدەر قاۋىمى وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا سايلاۋعا قاتىستى جەكە جوسپارى مۇلدە وزگە بولعانىن مالىمدەدى.

«قازiر سايلاۋ ناۋقانى باستالىپ كەتتi. مەرزiمiنەن بۇرىن سايلاۋ وتكiزۋ باستاماسىن نەگiزiنەن ايەلدەر قولدادى. ماعان كانديداتۋرامدى ۇسىنۋدى ءوتiنگەن مىڭداعان حاتتار كەلiپ تۇسۋدە. مەنiڭ جەكە جوسپارلارىم مۇلدەم وزگە بولعان، مەن قازاقستاندى كوپتەگەن جىلدار بويى باسقارىپ كەلەمiن، تاۋەلسiزدiكتiڭ باستاۋىندا تۇردىم. مۇمكiن، تەاترداعى دەكوراسيانى اۋىستىراتىن كەز كەلگەن شىعار»، - دەدi ن.نازاربايەۆ.

ەلباسى ءوزiنiڭ شەتەلدiك ءارiپتەستەرiنiڭ ۇلگiسiن مىسالعا كەلتiردi.

«سينگاپۋردىڭ نەگiزiن قالاعان جەتەكشiسi ەل باسشىلىعىنان كەتكەن كەزدە، ودان نەگە وسىنداي شەشiم قابىلداعانىن سۇرادىم. ول «31 جىل ەلدi باسقاردىم، سوڭعى جىلدارى ءوزiمنiڭ تەلەديدارداعى بەينەم ۇنامايتىن بولدى» دەپ جاۋاپ بەردi. مەنiڭ دە جوسپارىم وسىنداي»، - دەدi مەملەكەت باسشىسى.

Baq.kz

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x