باتالوۆتىڭ تۇسىندا سالىنعان زاۋىت قاڭىراپ تۇر - تالدىقورعان تۇرعىنى

كوركەم الدابەرگەنوۆا 27 مام. 2024 16:48 2849

تالدىقورعاندا بيۋدجەت قارجىسىنا سالىنعان زاۋىت جۇمىس ىستەمەي تۇر، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى تۇرعىن مالىمدەدى. زاۋىت اماندىق باتالوۆ اكىم بولعان تۇستا 1،3 ميلليارد تەڭگەگە سالىنعان. بۇل  مايلى داقىلداردى وڭدەۋ زاۋىتى بولعان.

«بۇل - «ەلەس» زاۋىت، جاي عانا مۋلياج. ول جەردەگى قۇرىلعىلاردىڭ بارلىعى جۇمىس ىستەمەيدى. ولاردان اقاۋ شىعىپ، زاۋىتتا جۇمىس ىستەگەن ادامدار زارداپ شەككەن. قۇرىلعىلار ىستەسە دە ارى كەتسە ەكى اي عانا جۇمىس ىستەپ تۇردى. سوندا 1،3 ميلليارد تەڭگە قايدا كەتتى؟ بۇل سۇراقتىڭ جاۋابىن ەشكىم انىقتاعىسى كەلمەيدى»، - دەيدى تۇرعىن.

تالدىقورعان تۇرعىنىنىڭ سوزىنشە، قۇزىرلى ورگاندار زاۋىتتىڭ ىستەمەي تۇرعانىنان حاباردار بولعانىمەن، ەشقانداي شارا قولدانباي وتىر ەكەن.

«مەملەكەت، پروكۋراتۋرا، تەرگەۋ ورگاندارى ءبارىن ءبىلىپ وتىر. بيىلدىڭ وزىندە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە دەيىن ۇندەۋ جاسادىم. ءبىراق مەملەكەت قارجىسى قايدا جۇمسالعانىن ەشكىم انىقتاعىسى كەلمەيدى. ونىڭ ارتىندا كىم تۇرعانىن، نەگە بۇلاي ىستەپ وتىرعاندارىن بىلمەيمىن. ەگەر قاراپايىم ادام مەملەكەتكە 1،3 ميلليارد قارىز بولسا، ونى باياعىدا تۇرمەگە قاماپ تاستار ەدى»، - دەيدى تۇرعىن.

ونىڭ سوزىنشە، زاۋىتتا دۇرىس جۇمىس ىستەمەي قالعان قۇرىلعىلاردىڭ كەسىرىنەن جاراقات العان قىزمەتكەرلەرگە ءالى كۇنگە دەيىن وتەماقى تولەنبەگەن.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار